Regulamin sklepu

 

 

Drogi Użytkowniku

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Hurtownia Flag Monika Lidzbarski,ul.Krzywe Koło 34,84-230 Rumia (NIP: 5882371415), dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

przesyłając maila na adres: shop@flagi-hurtownia.pl

                                       

RUMIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

flagi-shop.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem
www.flagi-shop.pl

Sprzedającym jest Firma Hurtownia Flag Monika Lidzbarski z siedzibą w Rumi, ul.Krzywe Koło 34 NIP 588-237-14-15, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu 515 77 68 58
korzystając z adresu poczty elektronicznej:shop@flagi-hurtownia.pl lub wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

 § 1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku
życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych
usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania
zamówienia, jako "Wysyłamy w 24h". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre

z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.
6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym.
7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
9. Sklep Internetowy
flagi-shop.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.flagi-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
10. Sklep flagi-shop.pl – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
11. Strona – Usługodawca i Klient.
12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.flagi-shop.pl
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. Odbiór w sklepie – Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru wskazanym na Stronie Sklepu .

§ 2. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień
przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet
Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu
preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje

o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie sklepu.

3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego.

W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje
się do zwrotu zapłaconej kwoty
4. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym flagi-shop.pl  i dokonywania Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem Konta Klienta oraz subskrypcji biuletynu „Newsletter”.
2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
3. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna

i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy
przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny

z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.


8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


§ 4. Składanie Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:
a. Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lub
mailowo składając zamówienie drogą mailową na podany adres :

shop@flagi-hurtownia.pl
- Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
- Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
- Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
-W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”

2. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego
4. Na zamówione towary Sprzedający wystawia Paragon Fiskalny lub  imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
5. Warunkiem realizacji Zamówienia i przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań

w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie
będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu
dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT

z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego
Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta,

o którym mowa w §3 ust.3.
9. Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze

z obowiązkiem zapłaty:
a. za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu
Zamówienia do realizacji

11. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia.
Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
12. Z zastrzeżeniami opisanymi w §2 ust.3, Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia Zamówienia na nie więcej niż 2 sztuki jednego towaru w ciągu doby (sprzedaż detaliczna) dla jednego Kupującego.


§ 5. Formy płatności


1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów.
Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
a. Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto
podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia

i nazwiska oraz numeru zamówienia.
b. Wpłata na konto– płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do serwisu płatniczego.
c. Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne

w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym

 § 6
Właścicielem sklepu jest Firma Hurtownia Flag Monika Lidzbarski z siedzibą

w Rumi, ul.Krzywe Koło 34 NIP 588-237-14-15

§ 7. Dostawa i transport

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego

w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy
4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbierz

w sklepie”, a więc z odbiorem zamówionego towaru w sklepie Flagi-Shop.pl,

koszt dostawy wynosi 0zł

 
5. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego.
.
6. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
7. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
8. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy

w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki.

W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w
tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość.

W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
10. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy

o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu telefonicznie lub drogę mailową.


§ 8. Reklamacje

 

Każdy towar zakupiony w sklepie Flagi-Shop.pl
jest fabrycznie nowy.

1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona
za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej
b. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Flagi-Shop
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony.
 Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni
sklep Flagi-Shop nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep Flagi-Shop.


§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres shop@flagi-hurtownia.pl,
b. w formie pisemnej, na adres Hurtownia Flag Monika Lidzbarski Ul.Krzywe Koło 34, 84-230 Rumia
z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru”

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:
Hurtownia Flag Monika Lidzbarski
Dział Reklamacji
ul.Krzywe Koło 34
84-230 RUMIA

13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 515 77 68 58, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.  

§ 10. Bezpieczeństwo

1. W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych,www.payu.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
2. Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem
SSL a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.
3. Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i/lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4. Podczas składania Zamówienia bądź Rezerwacji, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe
Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu telefonicznie lub mailowo  bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej,

z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają
Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
8. Opisy produktów i ich zdjęcia  pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Hurtownia Flag Monika Lidzbarski,ul.Krzywe Koło 34 , 84-230 Rumia
Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie
www.flagi-shop.pl  pochodzących z bazy danych Hurtowni Flag Monika  Lidzbarski

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie..
2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

 

  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl